อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการทำงาน เทคนิคการสอน 29-30 เม.ย. 2562