คติพจน์/ปรัชญา/คำขวัญ

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สุต สูสํ ปญญํ

ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา

---------------------------------------------------------------------------------------------------

สีประจำโรงเรียน  

"เขียว+ขาว"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรัชญา 

"ความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำพลานามัย"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
คำขวัญ 

"ขยัน ซื่อสัตย์  ยืนหยัดคู่ชุมชน"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

"ต้นชงโค"