ตราประจำโรงเรียน
เป็นรูปวงกลม 2 วง วงในเป็นอักษรย่อ "มก"
หมายถึง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา มีแสงแห่งความเจริญรุ่งเรือง ตอนบนเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน