พิธีมอบอนุบัตร-วุฒิบัตร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561