กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 30 พ.ย. 2561