การอบรมเชิงปฎิติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน