อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ