ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนมงคลกุลวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการประกอบด้วย นางปราณี  มงคลกุล  นางจิตรา  ตันทวีวงศ์  นางสาวผกา  มงคลกุล   และนางสาว  นงลักษณ์ มงคลกุล  บนที่ดินของคุณแม่ผึ้ง มงคลกุล  จำนวน  1  ไร่  63  ตารางวา  ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ 4 / 2501  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2501  ชื่อ  “โรงเรียนมงคลกุลวิทยา”   ตั้งอยู่เลขที่  126  หมู่ที่  5   ถนนผาสุก   ตำบลสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   สถานที่ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เป็น  5  ไร่  43 ตารางวา  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กชาวตลาดอำเภอสีคิ้ว   ให้มีสถานที่ศึกษาที่เพียงพอแก่ความต้องการ


ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2565

 ระดับชั้นจำนวน
เตรียมอนุบาล 14
 อนุบาล  258
 ประถมศึกษา 1006
รวม1278