คำขวัญ/คติพจน์/ปรัชญา

คำขวัญโรงเรียน

“ขยัน ซื่อสัตย์  ยืนหยัดคู่ชุมชน”


คติพจน์ประจำโรงเรียน

สุต สูสํ ปญญํ
ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา


ปรัชญา 


“ความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำพลานามัย”


ต้นไม้ประจำโรงเรียน


“ต้นชงโค”